Newyddion

Neil yn ymweld â chefn gwlad godidog Gorllewin Caerdydd sydd dan fygythiad gan Lafur

Yn 2012 honnodd Llafur nad oeddent am adeiladu ar gaeau gwyrdd Gorllewin Caerdydd. Aethant ati hyd yn oed i gymryd lluniau o blant a cheffylau yn sefyll ar yr union feysydd lai na mis yn ddiweddarach y cyhoeddwyd bod cynlluniau i adeiladu miloedd o dai arnynt.

Pleidleisiwch dros Neil McEvoy a Phlaid Cymru i achub ein caeau gwyrdd ac i wneud y dinistr hwn yn anghyfreithlon.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mwy o esgeulustod Llafur yng Ngorllewin Caerdydd

Neil yn siarad â un o drigolion lleol Trelái sydd wedi cael ei hanwybyddu gan Gyngor Llafur Caerdydd. Mae ei gardd gefn mor wael fel nad yw ei mab 7 oed erioed wedi gallu chwarae yno.

Pleidleisiwch dros Neil McEvoy a Phlaid Cymru ar Fai 5ed i lanhau Gorllewin Caerdydd!

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyngor Caerdydd yn gollwng sbwriel yng Nghaerau

Neil McEvoy yn mynd i’r afael ag achos arall o ollwng sbwriel gan Gyngor Caerdydd yng Nghaerau. Mae un preswylydd yn dweud wrtho pa mor beryglus ydyw hyn i’w blant.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Llafur wedi camarwain pobl Caerdydd. Neil yn galw am gyfraith adalw ar gyfer gwleidyddion sy’n dweud celwydd

Neil McEvoy, Plaid Cymru Caerdydd yn sôn am y modd y bu i Lafur gamarwain pobl Caerdydd wrth iddynt ymgyrchu i atal unrhyw ddatblygu ar gaeau gwyrdd cyn etholiadau'r Cyngor, ac yna cyhoeddi cynlluniau i adeiladu ar ein caeau gwyrdd ar ôl yr etholiad.

Bydd Neil yn pwyso am ddeddf adalw, os caiff ei ethol, er mwyn sicrhau bod gwleidyddion etholedig sy’n camarwein pleidleiswyr yn gorfod wynebu etholiad newydd.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Ewch allan o'ch tŷ gwerth miliwn o bunnoedd i weld sut y mae pobl yn yr etholaeth hon yn byw” medd Neil McEvoy

Mae Neil McEvoy ar ran Plaid Cymru Caerdydd, wedi galw ar ei wrthwynebydd Llafur i fentro allan o’i dŵr eifori - yn ei gartref sydd werth £1 miliwn - a mynd i weld drosto’i hun sut mae'n rhaid i bobl yn yr etholaeth hon fyw o ganlyniad i esgeulustod ei Blaid yng Ngorllewin Caerdydd.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neil McEvoy yn cael cefnogaeth y cyn-gynghorydd Ceidwadol Jane Rogers

Mae Neil McEvoy, ymgeisydd Plaid Cymru Gorllewin Caerdydd, wedi derbyn gair o gefnogaeth gan Jane Rogers, sy’n gyn-gynghorydd gyda’r Blaid Geidwadol yng Nghaerdydd. Dyma’r ardystiad yn llawn:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Yr un hen stori: Llafur yn osgoi eu cyfrifoldebau yng Nghaerdydd

Dyma Neil McEvoy yn ymweld â thŷ arall yn Nhrelái a adawyd yn wag gan Lafur. Dywed preswylwyr lleol wrtho bod y tŷ wedi bod mewn cyflwr truenus ers blynyddoedd. Mae'n amser am newid.

Neil McEvoy yw ymgeisydd Plaid Cymru Gorllewin Caerdydd a Chanol De Cymru ar 5 Mai.

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rydym wedi ennill - Bydd Ida yn Aros

Dyma newyddion gwych. Casglwyd dros 1000 o lofnodion i’r ddeiseb oedd yn galw ar Gyngor Caerdydd i ganiatáu Modryb Ida i barhau i werthu ei hufen iâ ym Mharc Fictoria.

Cafodd y Cyngor eu llorio gan ein hymateb ac yn awr maent wedi cytuno y gall Ida aros.

Mae hynny'n newyddion gwych i Ida ac yn newyddion gwych i Gaerdydd. Gyda'n gilydd, rydym wedi dangos nad ydym yn fodlon cael ein hanwybyddu mwyach.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mwy o esgeulustod Llafur yng Nghaerdydd

Neil McEvoy o Blaid Cymru yn tynnu sylw at esgeulustod mewn tŷ arall yng Nghaerdydd.

Gwyliwch yma:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pair diwylliannol Caerdydd

Ar ôl sylwadau senoffobaidd gan UKIP am City Road, talodd Neil McEvoy ymweliad â'r ardal.

Gadewch i ni ddathlu amrywiaeth diwylliannol godidog Caerdydd. Peidiwn â chaniatáu i anwybodaeth ein rhannu. 

 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd