Newyddion

Galw penderfyniad Heol Waungron i mewn

Neil_Brick_Wall_lrg.jpg

Mae penderfyniad dadleuol gan Gyngor Caerdydd i droi safle cyn-ganolfan ailgylchu yn gyfnewidfa bysus wedi ei alw i mewn gan Gynghorydd Plaid Cymru yng Nghaerdydd, Neil McEvoy.

Mae’r galw i mewn yn golygu y cynhelir cyfarfod craffu arbennig o Gynghorwyr i ailystyried penderfyniad y Cyngor ar Heol Waungron.

Caeodd canolfan ailgylchu Heol Waungron yn 2014. Ers hynny, bu’r safle’n wag. Cafwyd llawer ymgais i ailagor y safle fel canolfan ailgylchu. Cynhaliwyd refferenda ar y mater yn y Tyllgoed a Llandaf. Pleidleisiodd miloedd o bobl, a phleidleisiodd bron i 100% dros ailagor Heol Waungron.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Nasir Adam yn cynrychioli Plaid Cymru mewn protest Trump

Nasir Adam yn cynrychioli Plaid Cymru mewn protest Trump.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llafur yn pleidleisio dros barhau i ddinistrio caeau gwyrdd Caerdydd

Neil_Brick_Wall_lrg.jpg

Mae Carmagedon yn dod i Gaerdydd gyda 10,000 o geir ychwanegol ar y ffyrdd.

Mae’r grŵp Llafur ar Gyngor Caerdydd wedi pleidleisio yn erbyn cynnig Plaid Cymru a fyddai wedi gofyn i Lywodraeth Cymru dynnu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) dadleuol Caerdydd yn ôl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gallai pleidlais Carmagedon achub caeau gwyrdd Caerdydd

Carmageddon_cropped.jpg

Ar 26 Ionawr fe fydd Cyngor Caerdydd yn pleidleisio ar gynnig a gyflwynwyd gan grŵp Plaid Cymru. Mae’r cynnig yn galw ar Lywodraeth Cymru i alw’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) a gyflwynwyd gan y grŵp Llafur sydd yn rhedeg y Cyngor yn ôl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Buddugoliaeth yn Grangetown

Tariq.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ennill is-etholiad Grangetown, gan gipio sedd y Cyngor oddi ar Llafur.

Dyma'r tro cyntaf i Blaid Cymru ennill sedd yn etholaeth De Caerdydd a Phenarth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid yn rhybuddio Llafur i ‘beidio â gadael i Brexit wthio Cymru o lwyfan y byd’

Neil_Brick_Wall_lrg.jpg

Neil McEvoy yn beirniadu’r ‘esgus gwael’ gan Lywodraeth Cymru dros beidio â gwneud cais Gemau’r Gymanwlad

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Chwaraeon a Thwristiaeth Neil McEvoy AC wedi rhybuddio llywodraeth Lafur Cymru i beidio â gadael i Brexit wthio Cymru o lwyfan y byd wedi iddyn nhw gyhoeddi na fyddan nhw yn gwneud cais i Gymru gynnal Gemau’r Gymanwlad yn 2026.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neil McEvoy AC yn gofyn i’r Prif Weinidog beth y mae’n ei guddio

Mae Neil McEvoy AC wedi lansio ymgyrch Glanhau Bae Caerdydd i gymryd meddiant o’n democratiaeth

Os hoffech glanhau gwleidyddiaeth Bae Caerdydd llofnodwch y ddeiseb os gwelwch yn dda.  

http://caerdydd.plaid.cymru/cleanupcardiffbay

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neil McEvoy, Plaid Cymru Caerdydd yn cael cefnogaeth gan yr aelod Llafur Royston Thomas.

Rhoddodd yr aelod Llafur, Royston Thomas y gymeradwyaeth ganlynol ar gyfer Neil McEvoy.

"Fy enw i yw Royston Thomas, yr wyf wedi bod yn gefnogwr Llafur brwd ar hyd fy oes, roeddwn yn aelod gweithgar dros Orllewin Caerdydd, symudais o'r ardal 5 mlynedd yn ôl, ond gallaf ddweud un peth wrthoch chi, pe byddwn i dal yn byw yn yr ardal hon, rwy’n bendant na fyddwn yn pleidleisio dros y Blaid Lafur yn yr etholiad ar Fai 5ed. Fel eich Aelod Cynulliad ar gyfer Gorllewin Caerdydd, nid yw Mark Drakeford wedi codi bys i'ch helpu chi, ac nid yw eich Aelod Seneddol, Kevin Brennan wedi gwneud unrhyw beth chwaith. Byddai fy mhleidlais yn mynd i Neil McEvoy, Plaid Cymru. Does dim ond rhaid i chi edrych ar ei dudalen Facebook i weld pa mor weithgar yw’r gŵr hwn yn ei gymuned.

Yr wyf yn bendant, pe byddai’n cael ei ethol i gynrychioli Gorllewin Caerdydd, y byddai'n gwneud mwy ar eich rhan na'r rhai sy’n eich cynrychioli ar hyn o bryd. Pwy gaeodd Canolfan Ailgylchu Heol Waungron? Llafur. Pwy gymerodd eich pwll nofio oddi wrthych ym Mharc Fictoria? Llafur. Gallwn lenwi llyfr â'u holl weithredoedd cyfeiliornus.

Mae pawb sy'n fy adnabod yng Ngorllewin Caerdydd yn gwybod fy mod yn berson gonest sy’n dweud hi fel ag y mae. Felly os gwelwch yn dda, rhowch eich X ar y papur pleidleisio wrth ymyl enw Neil McEvoy. Gallwch chi ymddiried ynddo ac yr wyf yn rhoi fy ngair i chi ei fod yn ddyn da. Rwyf wedi ei adnabod am flynyddoedd lawer. Mae’n berson cryf a phenderfynol ac yn ymladdwr dros y bobl. Pleidleisiwch dros Neil McEvoy. "

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid inni atal Llafur rhag concritio ein caeau gwyrdd ym Mhentrebaen

Neil yn ymgyrchu ym Mhentrebaen i achub ein caeau gwyrdd rhag cynlluniau dinistriol Llafur.

Neil McEvoy yw ymgeisydd Plaid Cymru Gorllewin Caerdydd a Chanol De Cymru ar 5 Mai

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neil McEvoy o Blaid Cymru Caerdydd yn derbyn cefnogaeth Bob Mogridge, cyn Is-gadeirydd Cymdeithas Geidwadol Gorllewin Caerdydd.

Rhoddodd Bob Mogridge y gymeradwyaeth ganlynol ar gyfer Neil McEvoy:

"Fel un o drigolion y Tyllgoed a phleidleisiwr Ceidwadol gydol oes sydd wedi ymladd 3 Etholiad Lleol Cyngor Dinas Caerdydd fel ymgeisydd Ceidwadol ac sydd hefyd wedi ymgymryd â swyddi Lleol a Chenedlaethol yn y blaid Geidwadol, credaf yn gryf wrth ystyried dadrithiad y boblogaeth gyffredinol gyda gwleidyddion “proffesiynol” cenedlaethol, bod Neil yn ymgeisydd sydd nid yn unig yn gwrando, ond yn ymateb yn gadarnhaol  i ddyheadau a phryderon pobl Gorllewin Caerdydd.

"Bydd yn llais annibynnol a beiddgar yn ein Cynulliad Cenedlaethol, fel y gwelwyd gan ei record fel eich Cynghorydd lleol ar Gyngor Caerdydd.

"Bydd pleidlais i Neil yn dod â CHWA O AWYR IACH i'r Cynulliad Cenedlaethol yn lle Cynulliad lluddedig dan reolaeth Llafur sydd bellach wedi gweld dyddiau gwell.”

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd